งานมหาปวารณา ครั้งที่ ๒๘

งานมหาปวารณาครั้งที่ ๒๘ ก็กลับมาจัดที่ปฐมอโศกอีก หลังจากปีที่แล้ว ได้จัดที่สันติอโศก
ก่อนงาน มหาปวารณาปีนี้ นร.สัมมาสิกขา ได้มาเข้าค่ายบูรณาการ การศึกษา เตรียมงานมหาปวารณา โดยมีทีม นวกะ ๑๑ รูป นำ โดย อ.ดินไท ธานิโย ไปช่วยอบรมนักเรียนที่มาเข้าค่ายเตรียมงานครั้งนี้ บูรณาการ การศึกษา ศีล ๕ โดยเน้น รายละเอียด ศีลข้อ ๑ และมีบูรณาการ โครงการขยะเป็นศูนย์

๓ พ.ย. ๕๒ เวลา ๐๔.๐๐ น. ประชุมคุรุสัมมาสิกขา โครงการวิชาขยะเป็นศูนย์

๔ พ.ย. ๕๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ช่วงเช้าประชุมมหาเถระ มีสมณะมหาเถระ เข้าร่วมประชุม ๔๑ รูป เนื้อหา ในการประชุม เน้นในเรื่อง ควรมีมิตรดี

เวลา ๑๓.๐๐ น. สมณะเถระ ๒๒ รูป ประชุมโดยมี สมณะ คมคิด ทันตภาโว เป็นประธาน
อ.ดินไท ธานิโย เป็นผู้ดำเนินการประชุม ให้ข้อคิดเรื่อง สาเหตุที่ทำให้นักบวช ต้องตกร่วง ยุคนี้ โทรศัพท์มือถือ ก็เป็นอันตรายต่อ เพศพรหมจรรย์ และหมู่สมณะเถระ ก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันด้วย

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประชุมคุรุสัมมาสิกขาโครงการขยะเป็นศูนย์

๕ พ.ย. ๕๒
พ่อท่านเป็นประธานในการประชุมมหาปวารณา มีสมณะเดินดิน ติกขวีโร เป็นผู้ดำเนิน การประชุม มีสมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นผู้ช่วยผู้ดำเนินการประชุม พ่อท่านได้ให้โอวาท เปิดประชุมว่า “อโศกยุคนี้ เป็นช่วงต้น จะดึงไปถึง ๕๐๐ ปี จากนั้น จะลากยาว ศาสนาพุทธ ไปถึง ๕๐๐๐ ปี ผมบวชเป็นปีที่ ๓๙ พอดี คิดว่าพวกคุณ มาร่วมหัว จมท้ายกัน ก็คงเห็นว่า ที่ผมพาทำนั้นดี ให้พวกเรา ใส่ใจฟังธรรมเพิ่มขึ้น ช่วงนี้ผมกำลัง คลี่คลายธรรมะ เป็นความรู้ ที่ละเอียด ลึกซึ้งขึ้นอีก จะทำให้พวกเรา เข้าใจธรรมะได้ดีขึ้น ให้ขวนขวายฟังกันไม่อย่างนั้น จะเป็น ปปัญจรามตา หลงติดในความเนิ่นช้า เพราะมันสบาย อยากให้พวกเรา ฝึกตนให้มักน้อยสันโดษ”

๖ พ.ย. ๕๒
ประชุมมหาปวารณาต่อจากวานนี้ เรื่องการลงอารามของสมณะ และปิดประชุม โดยพ่อท่าน ให้โอวาทว่า ให้อ่านรู้เท่าทันใจ รู้ กาย-เวทนา-จิต-ธรรม รู้กาย วาจา ใจ และมีมรรคองค์ ๘ ตลอดจนอ่าน รู้เท่าทัน นิวรณ์ ๕ ในการงานไปด้วย

บ้านเมืองจะก้าวหน้าต้องมีคนมีคุณธรรมขึ้นมาบริหารบ้านเมือง โลกเข้าสู่ความเสื่อมแล้ว เราต้องตั้งตน บนความลำบากบ้าง อดทนขวนขวายให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โลกก็จะได้ประโยชน์จากเรามากขึ้น

เวลา ๑๔.๑๐-๑๗.๓๐ น. ประชุมคุรุสัมมาสิกขาทั่วประเทศ มีสมณะ ๒๑ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป มีสมณะ เดินดิน ติกขวีโร เป็นประธาน มีวาระสืบเนื่องเรื่อง ปลูกต้นรักต้นเมตตา ในสัมมาสิกขา มารายงานสู่กันฟัง

ช่วงบ่ายมีการประชุมเตรียมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ ที่หอประชุมชาวบ้าน

เวลา ๑๘.๑๐-๒๐.๓๐ น. มีการแสดงบนเวที ๖ ชุด
๑. วงดนตรีไทย จากปฐมอโศก มีการขับเสภา เพลงกราบพ่อ
๒. บทเพลงเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว จากสังฆสถานทะเลธรรม
๓. บทเพลงดีๆ จากวงดนตรี หยดน้ำ
๔. การแสดง กันตรึม จากชุมชนวังสีเมฆ
๕. บทเพลงจากศิลปิน คุณประทีป ขจัดพาล คุณวิลิต เตชะไพบูลย์
๖. โขนสด ตอน ถล่มเมืองลงกา ๓ จากคณะ ชาติตะวัน ทวีศิลป์


 

๗ พ.ย. ๕๒
เวลา ๐๓.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า แสดงธรรมโดย พ่อท่าน ได้ให้โศลกงาน มหาปวารณา ปีนี้ว่า
“แสงอรุณไม่มา สุริยาไม่มี” สุริยา คือมรรคองค์ ๘ จะต้องมี แสงอรุณมาก่อน แสงอรุณคือ
๑.ความเป็นผู้มีมิตรดี ๒.ศีลสัมปทา
๓.ฉันทะสัมปทา ๔.อัตตะสัมปทา
๕.ทิฏฐิสัมปทา ๖.อัปมาทสัมปทา
๗.โยนิโสมนสิการสัมปทา
นี้คือ แสงเงินแสงทอง หรือแสงอรุณ

พ่อท่านแจ้งเรื่องจากประชุมมหาปวารณาดังนี้คือ

สมณะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๐๒ รูป

การกำหนดบวชสิกขมาตุ อัตราส่วนหากมีสมณะตั้งแต่ ๑๐๓ รูปขึ้นไป ให้ใช้อัตราส่วน
สมณะ ๒ รูป สามารถบวช สิกขมาตุ เพิ่ม ๑ รูป

สมณะแก่นเมือง เกตุมาลาโก สมณะคือใคร อโสโก ได้ลาออกจากการเป็นนักบวชชาวอโศกไปแล้ว
(สึกจากความเป็นสมณะ)

ผู้ใดจะตั้งโรงบุญฯ ๕ ธันวา ให้แจ้งที่ประชาสัมพันธ์

ควรติดตั้งสื่อดีมีธรรมะอย่าง FMTV ถ้าที่ใดมีความสามารถทั้งกำลังคนและทุนทรัพย์

การทำอาหารเลี้ยงสมณะ ควรเน้นความเรียบง่าย ไม่ต้องปรุงแต่งตามค่านิยมโลก ถึงขนาดเห็น พืชผักตลาด มีค่ามากกว่า พืชผักพื้นบ้านไร้สารพิษ ที่ขึ้นง่าย แม้จะอยู่ในบริเวณชุมชน หรือข้างรั้วบ้าน


ศาสนบุคคล
๖.๑.๑สมณะช่วยงาน FMTV
(หมุนเวียนกัน)มี ๔ รูปคือ
สมณะมองตน เมตตจิตโต, สมณะลั่นผา สุชาติโก,
สมณะหินมั่น สีลาปากาโร, สมณะใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต

๖.๑.๒ ปัจฉาสมณะ
พ่อท่านฯ - สมณะแน่วแน่ สีลวัณโณ, สมณะหนักแน่น ขันติพโล
สมณะเดินดิน ติกขวีโร - สมณะฝนธรรม พุทธกุโล
สมณะบินบน ถิรจิตโต - สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ
สมณะผืนฟ้า อนุตตโร - สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน
สมณะเสียงศีล ชาตวโร - สมณะข้าฟ้า ฐานรโต
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ - สมณะนึกนบ ฉันทโส

๖.๑.๓ สมณะป่วยแห่งปี
๑.สมณะกรรมกร กุสโล ๒.สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ๓.สมณะน่านฟ้า สุขฌาโน
๔.สมณะเบิกบาน ธัมมนิยโม ๕.สมณะถนอมคูณ คุณกิตตโณ

๖.๑.๔ คณะเอาภาระสงฆ์ ( คภส. )
๑.สมณะผืนฟ้า อนุตตโร ๒.สมณะถ่องแท้ วินยธโร
๓.สมณะขยะขยัน สรณีโย ๔.สมณะฟ้าไท สมชาติโก
รวมทั้งอุปัชฌาย์อีก ๓ รูปด้วย

๖.๑.๕ คณะอาจารย์โรงเรียนนวกะ
มี ๓ รูป ได้แก่ อาจารย์ ๑( สมณะบินบน ถิรจิตโต )
อาจารย์ ๒ (สมณะร่มเมือง ยุทธวโร ) และสมณะดินไท ธานิโย

๖.๑.๗ สมณะลงอาราม
พุทธสถานปฐมอโศก
๑.สมณะกรรมกร กุสโล ๒.สมณะเสียงศีล ชาตวโร
๓.สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว ๔. สมณะขยะขยัน สรณีโย ๕.สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย
๖. สมณะบินก้าว อิทธิภาโว ๗.สมณะตรงมั่น อุชุจาโร ๘.สมณะข้าฟ้า ฐานรโต
๙. สมณะหินเพชร ธัมมธีโร ๑๐.สมณะวิเชียร วิชโย ๑๑.สมณะเด็ดแท้ วิเสสโก
๑๒. สมณะดินทน ธีรภัทโธ

พุทธสถานสันติอโศก
๑.สมณะพิสุทธิ์ พิสุทโธ ๒.สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต
๓.สมณะน่านฟ้า สุขฌาโน ๔.สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ๕.สมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ
๖.สมณะชนะผี ชิตมาโร ๗.สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ๘.สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
๙.สมณะเบิกบาน ธัมมนิยโม ๑๐.สมณะหม่อน มุทุกันโต ๑๑. สมณะผองไท รตนปุญโญ
๑๒. สมณะมองตน เมตตจิตโต ๑๓.สมณะนึกนบ ฉันทโส ๑๔.สมณะกล้าจริง ตถภาโว
๑๕.สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ ๑๖.สมณะลานบุญ วชิโร ๑๗.สมณะดงเย็น สีติภูโต
๑๘.สมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ ๑๙.สมณะถนอมคูณ คุณกิตตโณ ๒๐. สมณะลั่นผา สุชาติโก
๒๑.สมณะหินมั่น สีลาปากโร ๒๒.สมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ
๒๓. สมณะใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต ๒๔.สมณะแด่ธรรม ธัมมรักขิโต

พุทธสถานราชธานีอโศก
๑.สมณะเดินดิน ติกขวีโร ๒.สมณะแดนเดิม พรหมจริโย
๓.สมณะคิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม ๔.สมณะฟ้าไท สมชาติโก ๕.สมณะเด่นตะวัน นรวีโร
๖.สมณะเทินธรรม จิรัสโส ๗.สมณะสมชาย ตันติปาโล ๘.สมณะคมคิด ทันตภาโว
๙.สมณะฝนธรรม พุทธกุโล ๑๐.สมณะหินกลั่น ปาสาณเลโข ๑๑.สมณะมือมั่น ปูรณกโร
๑๒.สมณะฟ้ารู้ นโภคโต ๑๓.สมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ ๑๔.สมณะฟ้าแสง ปภากโร
๑๕.สมณะด่วนดี สุชโว ๑๖.สมณะอ้วน อภิมันโต

พุทธสถานศีรษะอโศก
๑.สมณะผืนฟ้า อนุตตโร ๒.สมณะถ่องแท้ วินยธโร
๓.สมณะพอแล้ว สมาหิโต ๔.สมณะกำแพงพุทธ สุพโล ๕.สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ
๖.สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม ๗.สมณะแก่นเกล้า สารกโร ๘.สมณะพันเมือง ภทันโต
๙.สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน

พุทธสถานศาลีอโศก
๑.สมณะลือคม ธัมมกิตติโก ๒.สมณะเน้นแก่น พลานีโก
๓.สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส ๔.สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ๕.สมณะเมฆฟ้า นภมังคโล

พุทธสถานสีมาอโศก
๑.สมณะสร้างไท ปณีโต ๒.สมณะชาติดิน ชัญโญ
๓.สมณะนาไท อิสสรชโน ๔.สมณะดินทอง นครวโร ๕.สมณะสยาม สัจจญาโณ

สังฆสถานทะเลธรรม
๑.สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต ๒.สมณะกลางดิน โสรัจโจ
๓.สมณะกล้าดี เตชพหุชโน ๔.สมณะดาวดิน ปฐวัตโต .

สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
๑.สมณะดินดี สันตจิตโต ๒.สมณะคำจริง วจีคุตโต
๓.สมณะแก่นผา สารุปโป ๔.สมณะนาทอง สิงคีวัณโณ ๕.สมณะสอน โสปาโก

พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
๑.สมณะบินบน ถิรจิตโต ๒.สมณะร่มเมือง ยุทธวโร
๓.สมณะดินไท ธานิโย ๔.สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ ๕.สมณะพอจริง สัจจาสโภ
๖.สมณะลึกเล็ก จุลลคัมภีโร ๗.สมณะชุบดิน วิชชานันโต ๘.สมณะสู่สูญ สุญญคโต
๙.สมณะฟ้าตื่น นมักกาโร ๑๐.สมณะขุนศึก อโยมโน ๑๑. สมณะขยันยอม วิริยธโร
๑๒.สมณะธาตุบุญ ธาตุปุญโญ ๑๓.สมณะจนแจ้ง อัสสกจาโร ๑๔.สมณะฮังดิน ภูมิคโต
๑๕.สมณะแม่นใจมั่น จิตตถาวโร ๑๖.สมณะค้ำดิน ภูมิปูรโณ ๑๗.สมณะเพียงพอ สันตุฏฐิธัมโม
๑๘.สมณะหินจริง วีรปาสาโณ ๑๙.สมณะแสนดิน ภูมิพุทโธ


การแสดงภาคค่ำ ในวันนี้ ๗ พ.ย.๕๒ มีรายการดังนี้
๑. วงดนตรี ฆราวาส ศิลปินแมน สปริงเกอร์
๒. วงสามใบเฒ่า
๓. บทเพลง หนึ่งในพัน โดยคุณชัยยะ กับนร.สส.ธ
๔. วงดนตรีประสานเสียง นร.สส.ธ
๕. สันติบาลฮาเฮ (เชิดไส้เดือน/มายากลแก้เชือก/มายากลถอดเสื้อ/มายากลหลบหนีของโจร เมื่อถูกจับ)
๖. ละครจากสส.สอ เรื่อง เป็นหยังจังโทษระบบ
๗. รีวิวประกอบเพลงจากชุมชนดอยรายปลายฟ้า(ส่งกำลังใจ/เย็นพระบริบาล)
๘. ฟ้อน ๔ ภาคประยุกต์จากภูผาฟ้าน้ำ
๙. วงซูซู
๑๐. มาร์ชศิษย์เก่าสัมมาสิกขา

๘ พ.ย. ๕๒
เวลา ๐๓.๓๐ น. ทำวัตรเช้า พ่อท่านแสดงธรรม เรื่อง “แสงอรุณไม่มา สุริยาไม่มี”

พ่อท่านได้พูดถึงนิมิตหมายที่ดี ที่ปฐมอโศกสามารถใช้เงินหนุนได้หมดแล้ว และยังจะเอื้อมเอื้อ เกื้อกว้าง ไปช่วย ราชธานีอโศกได้อีก

ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้น จะต้องมีแสงเงินแสงทองนำมาก่อน นั้นคือ

๑. มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า การมีมิตรดีสหายดี สังคม สิ่งแวดล้อมดี นั้นเป็นทั้งหมดทั้งสิ้น ของพรหมจรรย์
๒. ศีลสัมปทา จะเกิดอานิสงส์ไปตามลำดับเริ่มจาก ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นอันดับแรกเลย
๓. ฉันทะสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยความยินดี
๔. อัตตะสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยความเข้าใจในอัตตาของคน (อัตตา ๓)
๕. ทิฏฐิสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยความเข้าใจในทิฏฐิของตน
๖. อัปมาทสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ซึ่งเป็นเหมือนรอยเท้าช้าง
๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยการทำใจในใจให้ถึงแดนเกิด

เวลา ๐๖.๑๕ น. มีการประชุมโทรทัศน์และวิทยุชุมชน โทรทัศน์และวิทยุดาวเทียม
ซึ่งพ่อท่าน ได้ให้โอวาทว่า เราต้องนึกว่า เราเป็นคนจน ทำอะไร ก็ให้ระวัง แต่เราก็ยังสามารถทำได้

ในปีนี้มีโรงบุญฯในงานมหาปวารณา ๒๖ โรงบุญฯ มีพันธมิตรฯ โพธาราม และพันธมิตรฯ นครปฐม มาร่วมเป็น เจ้าภาพโรงบุญ

คำว่า ปวารณา แปลว่า ผู้มาบอกกล่าวให้เราขอได้ หรือ ขอขุมทรัพย์ให้เขาบอกกล่าว ข้อบกพร่อง ของเราได้
ผู้ได้รับคำชี้แนะ ควรมีสติ (หุบปาก) มหาปวารณาปีนี้ ผู้ที่ได้มาร่วมงาน ก็ได้รับประโยชน์ ตามภูมิ ของแต่ละคน

“แสงอรุณไม่มา สุริยาไม่มี”


-น้ำแข็งยอดหญ้า-