ถึงไท แสงสุริยจันทร์

ชื่อใหม่ ถึงไท แสงสุริยจันทร์
ชื่อเดิม ธำรงค์ แสงสุริยจันร์
พี่น้อง ๓ คน คนที่ ๒
ภูมิลำเนา จังหวัดนครพนม
เกิด ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑
สถานภาพ สมรสไม่มีบุตร

การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี บริหารการก่อสร้าง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ม.ลามาร์ เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาชีพเดิม รับจ้าง

สถานที่ทำงาน บริษัทมนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.๒๕๑๙ ไปร่วมฟังธรรมกับกลุ่มสนทนาธรรม ที่สวนลุมพินี แล้วอาสามาส่งพระ ที่สันติอโศก หลังจากนั้น ก็ติดตามฟังธรรม ที่พ่อท่านแสดงธรรม ทุกวันอาทิตย์ ทีสันติอโศก ประทับใจ ในหลักวิธีการปฏิบัติธรรม ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถอธิบาย และพิสูจน์ได้ชัดเจน

หลังจากติดตาม ฟังธรรมแล้ว เริ่มสำรวจความบกพร่องของตนเอง แล้วลดเลิกอบายมุข พัฒนาตนสู่สัมมาอาชีวะที่สูงซื้น ถึงขั้นไม่มอบตน ในทางที่ผิด ไม่กินตามน้ำ ไม่กินทวนน้ำ ขณะนั้นทำงานที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ปี ๒๕๒๔ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ กองทัพธรรมมูลนิธิ

ปี ๒๕๒๗ เข้ามาพักอยู่ในชุมชนปฐมอโศก และไปทำงานที่ องค์การโทรศัพท์ทุกวัน

ปี ๒๕๒๘-๒๕๒๙ เป็นประธานชุมชนปฐมอโศก

ปลายปี ๒๕๒๙ ลาออกจากงาน แล้วไปช่วยงาน พลตรีจำลอง ศรีเมือง ที่ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร

ปี ๒๕๓๑ ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. กทม. พรรคพลังธรรม (๓ สมัย ๘ ปี) จึงย้ายจาก ชุมชนปฐมอโศก ไปอยู่ที่ซอยนวมินทร์ ๔๒ ใกล้พุทธสถาน สันติอโศก

ปี ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดอบรมกสิกรรม พักชำระหนี้ของ ธ.ก.ส.

ปี ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการ สถาบันบุญนิยม ทำหน้าที่ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในองค์กรชาวอโศก และ องค์กรภายนอก

*ปัญหาในการทำงาน ต้องพยายามให้ตนเอง มีความสามารถ ทำงานได้หลายๆอย่าง เพราะคนทำงาน มีไม่มาก แต่มีงานที่ต้องทำ สารพัดเริ่อง

* ปัญหาในการปฏิบัติธรรม เป็นคนมีฐานะค่อนข้างดี ทำให้ติดสบาย ทำให้จิตใจไม่เข้มแข็ง ในการลดละกิเลส

* แนวทางแก้ไข การทํางาน พยายามทำงานเท่าที่เรา จะมีความสามารถทําได้ ถึงที่สุดแล้ว ต้องปล่อยวาง เพราะได้ทำดีที่สุดแล้ว ได้เท่าใดก็คือเท่านั้น

* การปฏิบัติธรรม พยายามหัดเป็นอยู่แบบลำบาก ฟังธรรมให้มากขึ้น

*ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

*ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม ในโลกนี้ ไม่มีอะไรสมบูรณ์ที่สุด เราจะทำให้กิจการ สมบูรณ์มากขึ้น เมื่อช่วยกันคิดช่วยกันทำ หลายๆคน

*คติประจําใจ อย่าทําตน ให้เป็นภาระของคนอื่น

* เป้าหมายชีวิต อยากหมดกิเลส เบิกบานแจ่มใส

ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์

 

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๒๙๖ หน้า ๗๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๙

จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

   www.asoke.info

www.boonniyom.net