ข้าพุทธ
ชื่อใหม่ นายข้าพุทธ ขาวดารา
ชื่อเดิม นายวิบูลย์ ขาวดารา
พี่น้อง
4 คนเป็นคนที่ 2
ภูมิลำเนา ราชบุรี
เกิด 3 มีนาคม 2503
สถานภาพ สมรส

การศึกษา ๑. นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง ๒. สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

อาชีพเดิม รับจ้าง ที่สำนักกฎหมาย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ชาวบ้านมักเรียกว่า ซีพี)

พบอโศก เมื่อปี 2530 โดยเพื่อนของพี่สาว แนะนำ ให้ไปรับประทานอาหาร ที่ชมร.จตุจักร และคุณพรพิชัย เจียมกัลชาญ แนะนำให้มาสันติอโศก

ประทับใจ การปฏิบัติที่เคร่งครัด และตรงตามคำสอน ในพระไตรปิฎก จึงหันมาถือศีล 5 และลดละ อบายมุขต่างๆ

ปี ๒๕๔๐ เริ่มมีความคิดว่า จะลาออกจากงาน ไปทำสวนที่ราชบุรี จึงได้เก็บเงิน แต่พอปลายปี ๒๕๔๕ ได้แต่งงาน และแม่บ้าน ได้ให้คำแนะนำว่า หากอยู่ช่วยงานพ่อท่าน ที่ส่วนกลาง จะได้รับประโยชน์มากกว่า เมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นด้วย จึงตกลงช่วยงาน ที่ส่วนกลาง และเข้ามาเมื่อเดือน มกราคม ๒๕๔๖ โดยเริ่มช่วยงานที่ชมร. หน้าสันติอโศก แผนกล้างจาน เป็นเวลา ๓ ปี

ต้นปี ๒๕๔๙ ได้ย้ายมาช่วยงานที่ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ และเมื่อมีการจัดตั้ง สถาบันบุญนิยม อย่างเป็นทางการแล้ว ก็มาช่วย ในส่วนของ สถาบันบุญนิยมด้วย ปัจจุบันมีตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานสถาบันบุญนิยม ทำหน้าที่ประสานงาน กับเครือข่ายชุมชนต่างๆ ดูแลงาน ด้านเอกสารธุรการ

ปัญหาและอุปสรรค
- ในการทำงาน ยังขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี ทำให้ต้องพึ่งพา บุคคลอื่น อยู่บ่อย
- ในการปฏิบัติธรรม ความเพียรยังไม่มากพอ

แนวทางแก้ไข
- ในการทำงาน ต้องศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมอีก
- ในการปฏิบัติธรรม ต้องใส่ใจ และเพิ่มอิทธิบาท ให้มากขึ้นอีก

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การมีสติให้ได้ตลอดเวลา

คติประจำใจ หนึ่งดีกว่าศูนย์ เสมอ

เป้าหมายชีวิต ปฏิบัติธรรมให้สูงที่สุด เท่าที่จะทำได้

ข้อคิดข้อฝาก ต้องเอาจริงให้มากขึ้น

ข้าพุทธ2
     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๒๙๙ หน้า ๑๐๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙

จากโลกีย์ถึงโลกุตระ


   www.asoke.info

www.boonniyom.net