พรน้ำคำ1
ชื่อใหม่ พรน้ำคำ ป้องกันภัย
ชื่อเดิม สมบัติ สุนาทัย
เกิด ๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๕
สถานภาพ สมรส มีบุตร ๒ คน
มีพี่น้อง ๓ คน เป็นคนที่ ๑
ภูมิลำเนา จ.ขอนแก่น
การศึกษา ปริญญาตรี ๒ ใบ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาชีพเดิม รับราชการครู ที่โรงเรียนปฐมศึกษา จ.ขอนแก่น

พรน้ำคำ2

ปีพ. ศ. ๒๕๓๗ ได้รับเท็ปธรรมะ และอ่านหนังสือดอกหญ้า จากเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรม แล้วประทับใจทิศทางความจบของศาสนาพุทธ ที่ต่างจากเทวนิยม และศาสดาของศาสนาพุทธเป็นคน ซึ่งคิดว่า เราคงทำได้เช่นกัน จึงเริ่มกินมังสวิรัติ รักษาศีล ทั้งปลดหนี้เงิน หนี้ชีวิต โดยการรักษาศีล ๘ (วิรัติเรื่องคู่ครอง) เดิมสามีไม่เห็นด้วย ต่อมาก็เข้าใจและยอมรับ และเตรียมตัว ลาออกจากราชการ

ปี ๒๕๔๑ ยื่นใบลาออก (ตอนนั้นปรับเป็นระดับ ๗ รุ่นแรก รออีกหน่อย ก็จะมีเออรี่รีไทร์ แต่ไม่รอ) ไปบวชเป็นแม่ชี ที่วัดกลุ่มพระธุดงค์รวม

ปี ๒๕๔๓ ไปอยู่ที่พุทธสถาน ราชธานีอโศก ทำงานที่ห้องสมุดชุมชน และเป็นคุรุสัมมาสิกขาด้วย

ปี ๒๕๔๖ ได้รับการติดต่อ ให้มาช่วยงานวิจัย เรื่องสุขภาวะจิตวิญญาณ กับคุณรินธรรม อโศกตระกูล ปัจจุบันทำงานอยู่ท ี่ศูนย์ข้อมูล สถาบันบุญนิยม ชุมชนสันติอโศก

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน บางสถานการณ์ ปรับจิตไม่ทัน แต่ส่วนใหญ่จะทัน มีน้อยครั้ง ที่น้อยใจจริงๆ

แนวทางแก้ไข ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน สมณะ สิกขมาตุ ฟังธรรม พักผ่อน

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การรู้ให้ทันกิเลส โดยเฉพาะทางเสียง ชอบเสียงเพลง แต่ตอนนี้คลายได้แล้ว และความโกรธ ก็ยังทำยากอยู่ คือยังไม่พอใจ เมื่อเห็นสิ่งที่ ไม่ตรงกับอุปาทานตัวเอง บางทีคิดไปแล้ว หรืออาจจะโต้ตอบไปแล้ว จึงคิดได้ทีหลังว่า นั่นคือความพ่ายแพ้ ซึ่งคิดว่า ยังทำยากมาก

คติประจำใจ อโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ

เป้าหมายชีวิต บรรลุธรรมสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตามสัจจาธิษฐาน ที่พยายามตั้งอยู่เรื่อยๆ

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม การเกิดมาเป็นมนุษย์ ที่ได้มาฟังธรรมจากสัตบุรุษ ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแล้ว พวกเราได้มาช่วยพระโพธิสัตว์ สร้างบารมี ในยุคที่ใกล้กลียุค ซึ่งถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างยิ่ง ถ้านิ่งนอนใจอยู่ ระวังเถอะว่า ถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์แล้ว จะเสียดาย
พรน้ำคำ3

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๐๖ หน้า ๗๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๐ - มกราคม ๒๕๕๑

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net