ฝากพร2

ชื่อใหม่ น.ส.ฝากพร ครุฑสุวรรณ
ชื่อเดิม น.ส.พรพันธ์ ครุฑสุวรรณ
เกิด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
พี่น้อง ๕ คน เป็นคนที่ ๔
ภูมิลำเนา จังหวัดสุรินทร์
สถานภาพ โสด
การศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน มัธยมต้น
อาชีพเดิม พนักงานเย็บผ้า ที่อโศก- ดินแดง กรุงเทพฯ

เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน ทำให้ไม่อยากเรียนหนังสือต่อ จึงเข้ามาอยู่กับญาติ ที่กรุงเทพฯ เพื่อหาเงินช่วยเหลือครอบครัว ประมาณปลายปี ๒๕๓9 ญาติแนะนำ ให้ฟังรายการ ทุกปัญหาชีวิตของท่านจันทเสฏโฐ พอวันหยุดงาน ก็จะพยายามมาช่วยงานที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน เมื่อรู้ว่ามี ธรรมะก่อนนอน และมีเทศน์วันอาทิตย์ ก็ขออนุญาตญาติ มาพักบ้านญาติธรรมข้างวัด

ประทับใจ บรรยากาศ ของชุมชนสันติอโศก การกราบไหว้อ่อนน้อม ตะลึง ผู้ใหญ่ยกมือไหว้ทักทายเด็กก่อน อย่างไม่ถือตัว การแต่งตัวเรียบร้อย แบบไทยๆ พ่อท่านเทศน์เรื่องกรรมวิบาก ฟังแล้วน้ำตาไหล เพราะชีวิตกำลังมีเรื่องทุกข์ใจ ฟังแล้วมีกำลังใจขึ้น พร้อมสู้ทุกข์

ชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลง จากที่ชอบดูละคร ฟังเพลง อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทปธรรมะ ฝึกเลิกกินเนื้อสัตว์ ตัดผมสั้น ซึ่งใจนั้นชอบผมยาวมาก การแต่งตัวเลิกง่าย เพราะรู้สึกอายกับการแต่งหน้า แต่งตัวสวยๆอยู่แล้ว

ปี ๒๕๔๐ เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ปี ๒๕๔๑ บริษัทได้เลิกจ้าง และเลิกกิจการที่ประเทศไทย ย้ายกลับประเทศญี่ปุ่น
ปี ๒๕๔๒ เข้ามาทำงานที่ ร้านสหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อน ข้างชุมชนสันติอโศก
ปี ๒๕๔๔ ชีวิตที่ต้องก้าว คือมีเหตุจำเป็นที่ต้องเลือก ว่าจะกลับไปอยู่บ้าน หรือจะเข้าวัด ช่วยงานที่บริษัทขอบคุณ ซึ่งเริ่มก่อตั้งใหม่ เข้าไปอยู่วัด จะอยู่ไหวไหม เพราะสภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ (ไม่แข็งแรง) จิตใจก็ยังอ่อนแอ คิดอยู่หลายวัน กว่าจะตัดสินใจช่วยงานวัด ที่บริษัทขอบคุณ เดี๋ยวนี้ มั่นใจว่า เส้นทางที่เลือกมานั้น ถูกทางแล้ว คือการเข้ามาปฏิบัติธรรม อยู่กับหมู่กลุ่มชาวอโศก

ฝากพร1

ปัญหาและอุปสรรค ระบบงานที่นี่ดีอยู่แล้ว เพราะไม่ได้มุ่งแสวงหาเอาจากสังคม ถ้าหากมีอะไรยังไม่ดี ก็จะมีการประชุม ช่วยกันพิจารณา หาข้อบกพร่อง ปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ที่สำคัญคือด้านจิตใจ กิเลสมากมายที่อยู่ในตัวเรา จะพยายาม ไม่ให้ออกไปเบียดเบียนคนอื่น ในกรรม ๓ โดยเฉพาะ วจีกรรม จะเจตนาหรือไม่เจตนา อาจทำให้ถือสากันได้ การอยู่ร่วมกัน จะไม่อบอุ่นผาสุก

แนวทางแก้ไข เหตุดีหรือร้ายที่เราได้รับ เป็นผลของการกระทำของตนเอง แก้ไขปรับปรุงที่ตนเองดีที่สุด

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด
- การลดกิเลส ที่เราติดยึดเป็นอุปาทาน ยากทุกเรื่อง
- ความจำสั้น ฟังธรรมแล้วลืม ปฏิบัติธรรมไม่เอาจริงต่อเนื่อง

คติประจำใจ อดทน รอคอย ให้อภัย

เป้าหมายชีวิต ปฏิบัติธรรมรักษาศีล ให้ได้ตลอดชีวิต

ข้อคิดข้อฝาก งานศาสนามีมาก แต่คนมีน้อย หลายคนรับภาระหนัก แต่ละคนต้องการทำงานเสียสละ เพื่อส่วนรวมจริง แต่ก็ทำได้ตามพละ อินทรีย์ ของตน อาจมีข้อบกพร่องบ้าง ก็ให้อภัยกัน ขออนุโมทนากับทุกคน
     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๒๓ หน้า ๗๐ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๕

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net