เนียนใจ1

นางเนียนใจ กลางสอน
ชื่อเดิม นางบุญส่ง กลางสอน
เกิด ๗ มกราคม ๒๕๐๕
พี่น้อง ๙ คน เป็นคนที่ ๖
ภูมิลำเนา จังหวัดพิจิตร
สถานภาพ หย่าร้าง
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาชีพเดิม รับราชการครู โรงเรียนวัดหนองไผ่ จังหวัดพิจิตร

เนียนใจ2

ปี ๒๕๔๐ ญาติธรรมชาวอโศก ซึ่งเป็นสมาชิก กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ด้วยกัน เห็นว่าตนกำลังมีความทุกข์ กับปัญหาชีวิต ครอบครัวหย่าร้าง แสวงหา ที่กำจัดทุกข์ในใจ ซึ่งไปมาหลายที่ แต่ยังไม่คลายทุกข์ เขาจึงพามารู้จักชาวอโศก ที่ชุมชนศาลีอโศก จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อไปถึง กำลังมีการประชุม ชาวชุมชน คนวัด ประทับใจคุณตาคุณยาย ที่แสดงความคิดเห็น ในที่ประชุม อย่างกล้าหาญ หลังจากนั้น ได้ชวนสมาชิก กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มาใช้สถานที่ ที่ศาลีอโศก เป็นที่ประชุม

ต่อมาทิฏฐิเรื่อง  การมีชีวิตคู่เปลี่ยนไป แก้ปัญหาทางใจได้ กลับมามีชีวิตผาสุขมากกว่าเดิม มีกำลังใจ ทุ่มเททำงานเต็มที่ หาเวลามาฟังธรรม และร่วมงาน กับชาวอโศก โดยเฉพาะงานพุทธาฯ งานปลุกเสกฯ

ก่อนรู้จักชาวอโศก ป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ ซึ่งเป็นอุปสรรค ในการดำเนินชีวิต และการทำงานมาก จึงคิดว่า “ถ้าไม่รีบทำตัวเอง ให้เข้ามา อยู่กับชาวอโศก อาจหมดโอกาสก็ได้”  จึงพยายามทำให้พ่อเข้าใจ และยอมให้มา

ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ ลาออกจากงาน และเข้ามาอยู่ที่ ชุมชนเพชรผาภูมิ จังหวัดกำแพงเพชร ทำงานกสิกรรม รับหน้าที่เลขา ประธานชุมชน และผู้ประสานงาน

ปี ๒๕๔๙ ย้ายมาอยู่ที่ชุมชนราชธานีอโศก ต้องการเป็นสมาชิกหนึ่งในพัน และได้ออกไปพักรักษาตัว ๒ ครั้ง กลับมาอีกครั้งปี ๒๕๕๒ ช่วยงานบรรจุของแห้ง ที่อุทยานบุญนิยม และที่วัด

ปี ๒๕๕๕ เป็นคุรุวิทยาลัยอาชีวศึกษา สัมมาสิกขาวิชาราม (ว.สว.) และนิสิต วนบ. ที่พุทธสถานราชธานีอโศก และทำน้ำข้าวงอกธัญพืช ถวายสมณะ สิกขมาตุ และผู้ป่วย

ปี ๒๕๕๘ ลาออกจากคุรุวิทยาลัยอาชีวะฯ

ปัจจุบัน ทำน้ำข้าวงอกธัญพืช ถวายสมณะ  สิกขมาตุ ฆราวาสที่อายุยาว และผู้ป่วย

เนียนใจ3

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม
๑. ปัญหาสุขภาพ กรวยไตอักเสบ และปวดเข่าทั้งสองข้าง ใช้คอมพิวเตอร์ แล้วทำให้ดวงตามีปัญหา และหมดแรง
๒. การปฏิบัติธรรม มีตัวรู้แต่ทำไม่ถึง (มีปัญญาแต่เจโตอ่อน)

แนวทางแก้ไข
๑. แก้ปัญหาสุขภาพด้วยอาหาร การดื่มน้ำ และการบริหารร่างกาย อย่างสม่ำเสมอ หยุดใช้คอมพิวเตอร์
๒. ขวนขวายฟังธรรม เพิ่มสัมมาทิฏฐิ ฝึกสติในการอ่านใจ ขณะเกิดผัสสะ ฝึกการทำงานต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มแข็ง ของกายและใจ

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การยอมคน หรือเรื่องราวที่ตนเห็นว่า ไม่ถูกต้อง

คติประจำใจ “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” เพราะ “กรรม” ที่ทำด้วยความบริสุทธิ์เท่านั้น จะพาตนรอด

ป้าหมายชีวิต บรรลุธรรมในชาตินี้ และพากเพียร เพื่อบรรลุธรรมขั้นสูง ถึงความเป็นอรหัตผล

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม ไม่ได้ชาตินี้ ก็ชาติต่อๆไป หมู่จะดีได้ แต่ละคนต้องทำตนเองให้ดีก่อน ถ้าให้จิตเกิดสาราณียธรรม ๖ พุทธพจน์ ๗ งามกว่านี้ การขยาย "ธาตุธรรม” ก็จะกว้างและเร็วขึ้น การสืบสานพุทธชีวี ก็จะยืนยาวถึง ๕,๐๐๐ ปีได้

   เนียนใจ4 

 .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๔๒ หน้า ๘๔ เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๙

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net