น.ส.รัตนา สุคโต1

ชื่อ นางสาวรัตนา สุคโต
เกิด ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
พี่น้อง ๖ คน เป็นคนที่ ๕
ภูมิลำเนา จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานภาพ โสด
การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
อาชีพเดิม
- ค้าขาย ร้านขายของชำตลาดบางลี่ อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
- ปฏิบัติธรรม บวชเป็นชี

น.ส.รัตนา2

ปี ๒๕๓๗ รู้จักญาติธรรมชาวอโศก และได้ขอยืมหนังสือ สารอโศก มาอ่านหลายเล่ม รู้สึกสนใจอยากพบ

ปี ๒๕๓๙ ถึงถามทาง ญาติธรรมแนะนำไปที่ พุทธสถานปฐมอโศก ได้รับแจกหนังสือธรรมะ และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ

ประทับใจ ชาวอโศกถือศีลเคร่ง รับประทานอาหารมังสวิรัติ และมีจิตใจเสียสละ เช่นแจกอาหารฟรี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี จากนั้นจึงไปฟังธรรม ทุกวันอาทิตย์

ปี ๒๕๔๐ เริ่มรับประทานอาหารมังสวิรัติ เลิกการจับจ่าย สิ่งที่ฟุ่มเฟือย เกินความจำเป็น เลิกดื่มน้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม น้ำแข็ง และไอศกรีม

ก่อนพบชาวอโศก มักทำผิดศีล ๕ จิตใจทุกข์มาก อยากเลิกสิ่งที่ไม่ดี แต่เอาชนะใจตนเองไม่ได้ ปี ๒๕๒๗ จึงไปบวชเป็นแม่ชี หวังพ้นทุกข์  ด้วยการพรากจากสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้จิตใจว้าวุ่น ฝึกปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ทั้งลืมตาและหลับตา

เมื่อมาพบชาวอโศก ได้อ่านสมาธิพุทธ ถึงรู้ว่าตนปฏิบัติไม่ถูก เป็นการนั่งสะกดจิต ตนเองเท่านั้น เป็นหินทับหญ้า ไม่ได้ฆ่ากิเลสให้ตาย จึงหันมาปฏิบัติ ตามที่พ่อครู สมณะโพธิรักษ์สอน มีผัสสะเป็นปัจจัย

ปี ๒๕๔๑ เริ่มฝึกกินมื้อเดียว เตรียมมาอยู่กับชาวอโศก

๒๐ เมษายน ๒๕๔๒ สึกจากแม่ชี มาอยู่ที่พุทธสถานปฐมอโศก ช่วยงานที่โรงครัวกลาง และงานทั่วไป เล็กๆน้อยๆ

ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ ไปอยู่ที่ศาลีอโศก ศีรษะอโศก ราชธานีอโศก และ ดินหนองแดนเหนือ

มกราคม ๒๕๔๖ เพื่อนชวนไป พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จึงอยู่ฝึกฝนตนเอง ๑ ปี
ปี ๒๕๔๗ ขอมาช่วยงานที่ ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ อยู่ประจำแผนกเก็บเงิน จนถึงปัจจุบัน

น.ส.รัตนา3

ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติธรรม เป็นกิเลสของตนเองที่หลงงาน ติดกับดักในงาน อยู่ที่ไหนก็ยึดดี อัตตามาก ไม่ได้ดั่งใจก็อยู่ไม่ได้ เพราะรู้สึกอึดอัด มีการเพ่งโทษคนอื่น ขาดการมองตน ทำให้ไม่เจริญในธรรม

แนวทางแก้ไข พบสมณะเพื่อรับสัมมาทิฏฐิ หันมามองข้อบกพร่องของตนเอง ศึกษาอธิศีล ๖ ข้อของศีลข้อ ๔ และนำมาปฏิบัติ ไม่ประมาท ในการดำเนินชีวิต เพียรลดละกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ต้องฟังเทศน์อยู่ตลอดเวลา และตอนเย็น ดูบุญนิยมทีวี ฟังพ่อครูเทศน์

ปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด ฝึกไม่ยึดดี ไม่ติดดี ลดละอัตตา

คติประจำใจ สุภาสิตา จะ ยา วาจา กล่าวแต่ถ้อยคำที่ดี

เป้าหมายชีวิต ลดละกิเลสให้ได้ ดำเนินเส้นทางสัมมาทิฏฐิ

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม ดำเนินตามที่พ่อครูสอนทุกอย่าง

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๔๓ หน้า ๗๖ เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๘

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net