น.ส.ฝั่งดาว2

ชื่อใหม่ นางสาว ฝั่งดาว บุญมา
ชื่อเดิม นางสาววราภรณ์ บุญมา
เกิด ๑๘เมษายน ๒๕๐๕
พี่น้อง ๔ คน เป็นคนที่ ๓
ภูมิลำเนา อำเภอประทาย นครราชสีมา
สถานภาพ โสด
การศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาชีพเดิม รับราชการครู โรงเรียนบ้านโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ปี ๒๕๒๙ คุณแม่พบสมณะ สิกขมาตุ บิณฑบาตที่จังหวัดชัยภูมิ เกิดความสนใจ จึงสอบถามที่มาที่ไป และได้มาชักชวนตน ให้ไปร่วมงานปลุกเสก พระแท้ๆของพุทธ ที่พุทธสถานศีรษะอโศก โดยเดินทางไปกับ กลุ่มญาติธรรมบัวใหญ่ อยู่ร่วมงานได้ ๓ วัน จึงขอกลับก่อนเนื่องจากไม่พอใจ สมณะชาวอโศก ที่ทำดีแล้ว แต่ทำไมต้องไปว่าคนอื่น เพราะตอนนั้น กำลังศึกษาธรรมะของ หลวงปู่พุทธทาส และหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ก่อนกลับ ไปขอหนังสือดอกหญ้า ที่ฝ่ายทะเบียน สมณะถามว่า จะตั้งตบะอะไร ติดแต่งตัวไหม ซื้อหวยไหม ฯลฯ  ตนเองไม่ติดสักอย่าง จึงขอกินมังสวิรัติ ๓ เดือน เมื่อแม่กลับมา ได้หนังสือมาอ่านเพิ่มขึ้น และเริ่มคบคุ้นกับกลุ่มญาติธรรมมากขึ้น จนครบกำหนด จึงฝึกกินต่อ และเริ่มลดมื้ออาหาร จาก ๓ มื้อ เป็น ๑ มื้อ

ต่อมา เข้าหาหมู่กลุ่ม ที่ร้านมังสวิรัติโคราช กลุ่มหมายยอดกลาง และสังฆสถานสีมาอโศก ในขณะนั้น ทุกวันศุกร์เลิกงานก็มาร่วมทุกกิจกรรมกลุ่ม เกิดศรัทธาในสิ่งที่หมู่กลุ่มพาทำโดยการขายสินค้าทุกอย่าง แต่เอาเงินเข้ากองกลาง จึงค่อยๆเข้าใจ และเกิดศรัทธา ในสมณะชาวอโศก ในที่สุด

ปี ๒๕๔6 ช่วยราชการ ศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ วังน้ำเขียว
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ลาออกจากราชการ และขอลองไปเป็นคนวัด ที่พุทธสถานสีมาอโศก ๑ เดือน ซึ่งเป็นเหตุ ให้ได้อยู่ต่อมา จนถึงปัจจุบัน

ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ เป็นประธานชุมชนสีมาอโศก
ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕6 เป็นคุรุสัมมาสิกขา ศีรษะอโศก, กรรมการชุมชน
ปี ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน เป็นผู้รับใช้ ชมรมมังสวิรัติ นครราชสีมา

น.ส.ฝั่งดาว1

ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน ขาดการประมาณในทุกเรื่อง ยึดดี และบางครั้ง เชื่อมั่นในความคิดของตนเอง มากเกินไป คาดหวัง ในการทำงานของพี่น้อง และหมู่กลุ่ม สูงเกินไป ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน

แนวทางแก้ไข
๑. ปรึกษาหมู่กลุ่ม และสมณะ เมื่อเกิดปัญหา
๒. ฟังธรรมให้มากขึ้น
๓. เพิ่มอธิศีลในการปฏิบัติ

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด ๑. การมีสัปปุริสธรรม ๒. ยังประมาทอยู่

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เป้าหมายชีวิต บรรลุธรรม เท่าที่ภูมิปัญญามี

ข้อคิดของฝากให้หมู่กลุ่ม ชีวิตนี้สั้นนัก มิตรดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมของหมู่กลุ่ม ชาวอโศก เท่านั้น ที่จะพาให้เราเจริญ อย่าช้า

น.ส.ฝั่งดาว

     .

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ ๓๔๔ หน้า ๑๐๐ เดือน สิงหา - ตุลา ๒๕๕๙ น.ส.ฝั่งดาว บุญมา

   www.asoke.info  |  จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

www.boonniyom.net