ชื่อใหม่ กรุณา อโศกตระกูล
ชื่อเดิม ทวีพูล งามเสงี่ยม
พี่น้อง ๘ คน เป็นคนที่ ๒
ภูมิลำเนา จ.นครสวรรค์
เกิด ๒๐ มี.ค. ๒๔๗๓
สถานภาพ แต่งงาน มีบุตร ๗ คน
การศึกษา ชั้นป. ๔
อาชีพเดิม โรงงานฆ่าสัตว์, รับซื้อพืชไร่
สถานที่ทำงาน ตลาดสะพานดำ จ.นครสวรรค์

ปลายปี ๒๕๑๖ พ่อท่านและคณะ ได้เดินจาริก ผ่านไปที่หน้าค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ และแวะพักที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จึงได้ไปฟังธรรม ด้วยความสนใจ เพราะไม่เคยพบนักบวช ที่มีอาการ น่าเลื่อมใสเช่นนี้ ประทับใจ กิริยาที่เดิน อย่างสงบ สำรวม และปฏิปทาของ นักบวชชาวอโศก เช่น ฉันมังสวิรัติ วันละ ๑ มื้อ ไม่สวมรองเท้า ได้สนทนาธรรมกับ สิกขมาตุมาบรรจบ ทำให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น และ เมื่อคณะจาริก เดินทางกลับ จึงขอติดตาม ไปที่แดนอโศกด้วย ได้พบการต้อนรับ ที่น่าอบอุ่น จากนักบวช รู้สึกประทับใจ และ นำความรู้ที่ได้ ไปฝึกฝนปฏิบัติตนที่บ้าน เลิกกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด และกินอาหารวันละ ๑ มื้อ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ได้เข้าไปอยู่ที่แดนอโศก

ปี ๒๕๒๒ แดนอโศก งดใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวอโศก จึงเข้ามาอยู่ที่สันติอโศก ได้ช่วยทำอาหาร และดูแลงานในครัว ให้บริการยืมเท็ปเหลือง จากนั้นก็เป็นผู้รับทำอาหาร ถวายพ่อท่าน ปัจจุบัน รับหน้าที่ ทางด้านฝ่ายรับโทรศัพท์ ที่สันติอโศก

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน แรกๆ ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม พอเวลา ผ่านไปๆ ก็เริ่มเข้าใจในคำสอน ของพ่อท่าน ก็พยายามลด ละ เลิก ล้างกิเลส เท่าที่มีกำลัง ในขณะที่ มีผัสสะกับผู้ร่วมงาน

แนวทางแก้ไข แก้ไขที่ตัวเอง และพยายามเข้าใจผู้อื่น คอยพิจารณาในกรรม ๓ ของตนเองเสมอ ว่าบกพร่อง ตรงจุดไหน แล้วพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น อย่างเต็มกำลัง

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การเอาชนะใจตนเอง ในช่วงที่ได้รับผัสสะ อาศัยคอยมีสติ เตือนตัวเอง อยู่บ่อยๆ

คติประจำใจ คนด่าเรา แต่เราจะไม่ด่าคน คนเกลียดเรา แต่เราอย่าเกลียดคน คนไม่มีความจริงใจต่อเรา แต่เราจะมีความจริงใจต่อคน

เป้าหมายชีวิต จะอยู่บำเพ็ญบุญที่วัดไป จนกว่าจะหมดลมหายใจ

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม พยายามเข้าใจผู้อื่นให้ได้ ต้องล้างตัวอคติ และอย่ารีบสรุปคนอื่น ด้วยโทสาคติ มีความอ่อนน้อม ในการรับฟังคนอื่น ให้มากขึ้น

     .

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๕ ธันวาคม ๒๕๔๕)

   www.asoke.info